REGULAMIN KONKURSU CODE ADVENTURE 2020

I. WSTĘP

1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Programistycznego CODE ADVENTURE 2020 (zwany dalej „Konkursem„) jest  Creative Club S.C. z siedziba w Warszawie przy ul. Klimczaka 17/80.
2. Konkurs ma formułę otwartą. Mogą w nim uczestniczyć dzieci z całej Polski w wieku 7-17 lat.
3. Rejestracji osób niepełnoletnich (dale zwanych „Uczestnikami”) mogą dokonać wyłącznie Rodzice/Opiekunowie Prawni/Nauczyciele szkolni.
4. Termin rozpoczęcia konkursu to 12 listopada 2020 roku. Ostateczny termin składania projektów to 18 grudnia 2020 roku, g. 23.59.

II. CELE 
1. Rozwijanie wiedzy informatycznej wśród dzieci i młodzieży.
2. Promowanie uczniów wyróżniających się uzdolnieniami informatycznymi.
3. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności.

III. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. Udział w Konkursie mogą brać uczniowie indywidualnie lub w zespołach (2-osobowych). Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgoda na postanowienia niniejszego regulaminu i zgłoszenie do konkursu za pomocą formularza na stronie internetowej: https://creativeclub.com.pl/zgloszenie-do-konkursu-code-adventure/
4. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową, dotyczące zakwalifikowania uczestników do Konkursu, przyznania miejsc, punktów i nagród są ostateczne.
5. W kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Komisji Konkursowej.

IV. ORGANIZACJA KONKURSU
1. Konkurs składa się z jednego etapu.
2. W konkursie startują Uczestnicy we wszystkich kategoriach wiekowych. Tj:
1 GRUPA 7-10 LAT
2 GRUPA 11-13 LAT
3 GRUPA 14-17 LAT
3. Uczestnicy nadsyłają prace dotyczące jednego wybranego tematu. Tematy Konkursu:
– Odyseja kosmiczna
– Chroń planetę
– Uratuj Święta

4. Projekty powinny być wykonane w jednym ze wskazanych środowisk/języków programowania:
– Scratch
– Minecraft – ComputerCraftEdu
– AppInventor
– Python

5. Aby przesłany projekt mógł być zakwalifikowany oraz oceniony należy przesłać:

 • Opis projektu – ok. 50-100 słów o co chodzi w projekcie, dlaczego został wybrany ten temat i czy projekt jest wyłącznie autorstwa Uczestnika, który został zgłoszony do udziału w Konkursie.
 • Filmik – prosty filmik (nawet telefonem), w którym Uczestnik przedstawia siebie lub swoją drużynę (w związku z pandemią można nagrać 2 osobne filmiki w przypadku par), czego można spodziewać się w projekcie. Filmik należy umieść na YT i udostępnić link Organizatorowi.
 • Plik projektu – Stworzony projekt należy przesłać w następujący sposób:

MINECRAFT – ComputerCraftEdu: screeny kodu oraz filmik z działającym programem

SCRATCH:  projekt w formie pliku .b3

APPINVENTOR: projekt w formie pliku .apk

PYTHON: plik .py oraz jeśli użyte zostały dodatkowe multimedia jak grafiki czy dźwięki również te pliki.

Projekty należy przesyłać na adres:  biuro@creativeclub.com.pl w tytule wiadomości należy wpisać „Konkurs – CODE ADVNTURE 2020”, a w treści wiadomości należy wpisać imię i nazwisko autora/autorów projektu, lub udostępniając przez Dysk Google. Można również skorzystać np. z wetransfer.

6. Uczestnik konkursu musi wykonać pracę samodzielnie bez pomocy osób trzecich. Może jedynie konsultować się ze swoim trenerem/nauczycielem. Praca też nie może być kopią projektu dostępnego w sieci lub innych dostępnych materiałach np. pozycji książkowych. Powielenie projektu skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją bez możliwości ubiegania się o zwrot wniesionej opłaty rezerwacyjnej.

7. Uczestnik/para uczestników może nadesłać maksymalnie 1 pracę konkursową. Prace nadesłane po terminie są automatycznie odrzucane.
8. Rejestracja w konkursie jest odpłatna:
10 zł/Uczestnik/Zespół
0 zł/Uczniowie Creative Club
Opłaty przyjmowane są przez system dotpay oraz przelewem tradycyjnym na rachunek nr: 36 1140 2004 0000 3802 7808 3288
Brak opłaty rejestracyjne powoduje anulację zgłoszenia do Konkursu.

9. Uczestnik konkursu poprzez akceptację niniejszego regulaminu zezwala na publikację swojej pracy przez Organizatora zarówno na stronach internetowych jak i w innej formie. Organizator konkursu deklaruje umieszczanie informacji o autorze nadesłanej pracy.
10. Uczestnik, a w jego imieniu Rodzic/Opiekun prawny/Nauczyciel wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku i umieszczenie zdjęcia oraz imienia i nazwiska autora w przypadku zajęcia 1, 2 lub 3 miejsca, na stronach internetowych oraz w SocialMediach dotyczących Konkursu.
11. Zwycięzcy zobowiązują się do przesłania swojego zdjęcia (twarz) w dobrej jakości, które zostanie później umieszczone w materiałach informacyjnych Konkursu.
12. Otrzymane prace mogą zostać opublikowane jako prace konkursowe na stronach internetowych i kanałach SocialMedia Organizatora.

V. ZASADY OCENY PRAC
1. Za prawidłową ocenę projektów konkursowych odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. W skład komisji wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz inne wskazane osoby jak np. przedstawiciele Partnerów i Sponsorów Konkursu.
2. Aby projekt został poddany ocenie musi być zgodny z wytycznymi konkursowymi podanymi poniżej:

 1. Uczestnik/Uczestnicy muszą należeć do tej samej grupy wiekowej.
 2. Projekt powinien obracać się wokół głównego tematu, który został wybrany.
 3. Projekt powinien być wykonany wyłącznie w jednym ze wskazanych środowisk/języków programowania.
 4. Bark opisu i/lub filmiku do projektu powoduje brak możliwości oceny projektu, a tym samym dyskwalifikację.

Niezastosowanie się do tych wytycznych spowoduje dyskwalifikację.

3. Kryteria oceniania są następujące:

 • Opis projektu [5 punktów]
 • Plik projektu [35 punktów]

Podział punktacji jest następujący:

 1. Koncepcja i praca: 15 punktów
 2. Poprawność kodu: 15 punktów
 3. Estetyka: 5 punktów
 • Film z projektu [10 punktów]

Podział punktacji jest następujący:

 1. Wprowadzenie: 5 punktów
 2. Objaśnienie projektu: 5 punktów

4. Organizator ma prawo do sprawdzenia przesłanego projektu w celu wykrycia prób zlecania wykonania prac konkursowych osobom trzecim lub kopiowania treści.

VI. NAJWAŻNIEJSZE DATY
1. Rejestracja do konkursu kodowania dla dzieci rozpocznie się  12 listopada 2020 r. i zakończy 18 grudnia 2020 roku.
2. Ostateczny termin składania projektów 20  grudnia 2020 r.
3. Wyniki zostaną ogłoszone  15  stycznia 2021 roku.

 VII. NAGRODY
1. Dla najlepszych uczestników konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe:

– za I miejsce – ………………………………………
– za II miejsce – ……………………………………….
– za III miejsce – ………………………………………
Możliwe są również wyróżnienia innych prac.
2. Nagrody zostaną zwycięzcom wręczone osobiście lub przesłane pocztą na wskazany adres w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników.

Zadzwoń do nas :)