REGULAMIN UDZIAŁU W KURSACH CREATIVE CLUB

Niniejszy regulamin określa zasady udziału w zajęciach pod nazwą „Creative Club”.

§ 1 Zasady ogólne

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez CCEDU Dagmara Glinka, ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa, NIP 7581885327 oraz innych podmiotów organizujących zajęcia pod marką „Creative Club” zwanym dalej Organizatorem.
 2. Uczestnik – osoba fizycznie uczestnicząca w zajęciach.
 3. Opiekun – osoba dokonująca zapisu na zajęcia, opiekun prawny osoby niepełnoletniej.
 4. Opłata – wynagrodzenie Organizatora za przeprowadzone zajęcia.
 5. Kurs – prowadzone przez Organizatora wszelkiego rodzaju zajęcia jednorazowe oraz cykliczne.
 6. Strona internetowa – strona Organizatora pod adresem: www.creativeclub.com.pl.
 7. Kursy odbywają się jednorazowo lub cyklicznie zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie internetowej.
 8. Kursy odbywają się w grupach od 5 do 10 osób. W szczególnych przypadkach Organizator może podjąć decyzję o uruchomieniu zajęć dla mniejszej lub większej grupy.
 9. Organizator zapewnia wszystkim Uczestnikom niezbędne narzędzia oraz sprzęt do przeprowadzenia zajęć.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Kursu z przyczyn od niego niezależnych. Wniesione wcześniej opłaty za zajęcia zostaną przeniesione na kolejne zajęcia lub zwrócone w kwocie odpowiadającej ilości odwołanych zajęć.

§ 2 Zapisy i opłaty

 1. Zapisu na wybrane Kursy należy dokonać za pomocą formularza dostępnego na Stronie internetowej Organizatora.
 2. Potwierdzeniem rejestracji na Kurs jest wpłata zaliczki w dniu dokonania zapisu wysokości pierwszej raty. Zaliczka zostanie zwrócona wyłącznie w przypadku odwołania organizacji zajęć z powodu niewystarczającej ilości osób. W przypadku uruchomienia Kursu zaliczka zostanie przekazana na poczet opłat za cały Kurs.
 3. Zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w kursie przed jego rozpoczęciem.
 4. Opłaty za Kursy przyjmowane są przez system płatności elektronicznych lub przelewem na konto bankowe Organizatora tj. mBank 19 1140 2004 0000 3702 7579 1533.
 5. Pozostałe rozliczenia odbywają się w miesięcznych równych ratach do ostatniego dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym odbywa się Kurs lub opłaty całego Kursu z góry lub innych ustalonych indywidualnie między Opiekunem i Organizatorem.
 6. Brak uiszczenia Opłaty w formie zaliczki powoduje anulowanie rezerwacji.
 7. Brak uiszczenia Opłat za Kurs skutkuje brakiem możliwości udziału Uczestnika w kolejnych zajęciach, aż do momentu uregulowania zaległości.
 8. Brak Opłat za Kurs w wyznaczonym terminie powoduje skierowanie wezwania do zapłaty z 14 dniowym terminem płatności. Brak płatności w tym terminie powoduje naliczenie odsetek ustawowych i skierowanie sprawy do windykacji.
 9. Uczestnik ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia kursu. Rezygnacja powinna być złożona pisemnie mailem na adres Organizatora, w przypadku braku powiadomienia Organizatora o rezygnacji Opiekun zostanie obciążony opłatą za cały kurs.
 10. W przypadku rezygnacji z dalszego uczestniczenia w Kursie Organizator zachowuje prawo do uiszczonych dotychczas Opłat.
 11. Uczestnik ma prawo ma prawo odstąpienia od umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Organizator zachowuje prawo do wszelkich należnych płatności w czasie trwania całej umowy. W takiej sytuacji Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty rat wynagrodzenia, których termin płatności przypada w trakcie trwania umowy. W przypadku jeśli kwota wpłaconych rat nie pokrywa iloczynu zrealizowanych zajęć w cenie katalogowej za jedno spotkanie zamawiający zobowiązuje się do dopłaty wynikającej różnicy. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, może zostać przesłane za pośrednictwem poczty e-mail na adres biuro@creativeclub.com.pl.
 12. Wszelkie udzielone rabaty i zniżki rozliczane są na koniec kursu
 13. W przypadku rezygnacji z kursu przed jego zakończeniem wszelkie udzielone rabaty i zniżki zostają anulowane. Organizator ma prawo do obciążenia Opiekuna za kurs po normalnych stawkach.

§ 3 Organizacja Zajęć

 1. Organizator realizuje Kursy w miejscach i terminach podanych na Stronie internetowej. 
 2. Kursy realizowane są wyłącznie w przypadku zebrania się grupy min. 5 os. Organizator może podjąć decyzję o uruchomieniu zajęć przy mniejszej liczbie osób, zmniejszając tym samym czas trwania pojedynczych zajęć, zapewniając jednocześnie taką samą jakość zajęć.
 3. W sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego Organizator zastrzega sobie możliwość realizowania zajęć przez internet tj. w formie online.
 4. W przypadku zapisu na Kurs stacjonarny, nie ma możliwości dołączenia do pojedynczych zajęć online.
 5. Organizator może przedłużyć czas trwania kursu o liczbę dni, w których miejsce świadczenia usługi pozostawało niedostępne ze względu na stan zagrożenia epidemicznego.

 6. W szczególnych sytuacjach Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca i terminu zajęć. Wcześniej poinformuje o tym fakcie Opiekunów.
 7. W przypadku kiedy Uczestnik z przyczyn od niego niezależnych nie ma możliwości udziału w Zajęciach, jeśli jest taka możliwość na życzenie Opiekuna może je odrobić w innym dostępnym terminie po wcześniejszej konsultacji z Organizatorem. Odrabianie zajęć może mieć miejsce maksymalnie 3 razy w ciągu 1 semestru Kursu pod warunkiem, że jest równoległa grupa na tym samym poziomie oraz są w takiej grupie wolne miejsca. 
 8. Organizator zapewnia, że zajęcia realizowane są zgodnie z zasadami BHP. Przed rozpoczęciem Kursu Uczestnicy zostają zapoznani z obowiązującymi zasadami.
 9. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru uczestnika z zajęć nie później niż do 10 min po ich zakończeniu. Późniejszy odbiór skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty tj. 50 zł (pięćdziesiąt złotych) za każdą rozpoczętą godzinę.
 10. Opiekun wyraża zgodę na zmianę formy zajęć ze stacjonarnych na online w sytuacji kiedy zajęcia stacjonarne nie mogą być realizowane z przyczyn niezależnych od Organizatora celem zapewnienia ciągłości nauki. Cena kursu nie ulega zmianie w związku ze zmianą formy zajęć.
 11. W przypadku zajęć stacjonarnych sprzęt z oprogramowaniem zapewnia Organizator.
 12. W przypadku zajęć online sprzęt komputerowy z oprogramowaniem zapewnia Opiekun Uczestnika.

§ 4 Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody Uczestników powstałe z winy Organizatora. Odpowiedzialność ta ograniczona jest do czasu trwania Kursu i wyłącznie w przypadku zajęć stacjonarnych.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie Kursu mienie, dlatego posiadane przez Uczestników wartościowych przedmiotów odbywa się wyłącznie na ich odpowiedzialność.
 3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną ze swojej winy Organizatorowi, innemu Uczestnikowi lub osobie trzeciej wyłącznie w przypadku zajęć stacjonarnych. Wszelkie szkody zobowiązani są naprawić Opiekunowie Uczestnika.

§ 5 Czas trwania umowy

 1. Umowa zostaje zawarta pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem i jego Opiekunem w momencie dokonania rejestracji na Kurs na czas trwania wybranego Kursu.

§ 6 Polityka prywatności

 1. Opiekun wyraża zgodę na wykonanie zdjęć oraz filmów podczas zajęć, które mogą być udostępniane publicznie również w celach promocyjnych w szczególności na stronie internetowej Organizatora i w mediach społecznościowych.
 2. Jeśli Opiekun nie wyraża zgody prosi się o pisemne oświadczenie przed rozpoczęciem zajęć.
 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych aktualnymi aktami prawnymi.
 4. Dane Uczestników przekazywane będą wyłącznie podmiotom w zakresie niezbędnym do realizacji Kursu.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty umieszczenia zmienionego Regulaminu na Stronie internetowej. O wprowadzonych zmianach Organizator informuje Uczestników drogą elektroniczną.
 2. Uczestnik, Opiekun mają prawo wniesienia Reklamacji. Reklamacja powinna być złożona pisemnie na adres biuro@creativeclub.com.pl. Organizator ma obowiązek udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu Cywilnego.
 
Aktualizacja regulaminu: 30.08.2023

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń do nas :)